Hyotan-jima, Iwate. Photo: Junichi Kaizuka.

Hyotan-jima, Iwate. Photo: Junichi Kaizuka